Pamahalaan sa pagdating ng mga amerikano

Nagsisimula ito sa pitong taong pamamalagi sa paaralang elementarya (4 na taon sa kursong primary at 3 taon sa kursong intermediate).Ang mga nagsipagtapos sa paaralang ito ay maaaring magpatuloy sa kanilang pag-aaral sa mga paaralang sekundarya kung saan apat na taon ang kailangang gugugulin upang makapagtapos. Dahil sa pagpapatayo ng iba’t ibang paaralan sa Pilipinas, tumaas ang bahagdan ng literasiya at pagkatuto ng mga Pilipino kung ihahambing noong panahon ng okupasyong Espanyol. 1870 na ipinasa ng Philippine Assembly at Philippine Commission, naitatag ang Unibersidad ng Pilipinas (kilala noon bilang American University of the Philippines).Naniniwala sila na walang kinalaman ang simbahan sa pagpapatakbo ng mga pampublikong paaralan.Ang tungkuling ito ay dapat nakaakibat sa pamahalaan.Tomas, Escuela de Derecho (School of Law) at Instituto Burgos (Burgos Institute).Ngunit kinalaunan, napilitan ang mga paaralang ito na gumamit na rin ng wikang Ingles dahil sa “kompetisyon” at pagkahuli sa mga kalakaran ng lipunan.Ang Ingles ang siyang naging midyum ng pagtuturo sa mga paaralan.

Sa pagsisimula pa lamang ng okupasyong Amerikano noong 1898, may mga paaralan nang itinatayo sa iba’t ibang bahagi ng Kamaynilaan.Ilan pa sa mga kapuna-punang mapapansin sa sistemang edukasyon ng mga Espanyol ay ang pagpapahalaga sa mga lalaki bilang tagapagdala ng karapatan na makapag-aral sa pormal na eskwelahan.Ngunit hindi naglaon ay naitatag din ang mga beaterio, isang makarelihiyong institusyon para sa mga babae.Ang edukasyong ito na siyang sukbit na nila pagdating sa Pilipinas ay sadyang kakaiba kung ihahambing sa kaparaanan ng mga Espanyol.Napaunlad ang antas ng edukasyon sa bansa dahil sa pagkakatatag ng mga pampublikong paaralan sa iba’t ibang panig ng bansa.

Leave a Reply